top of page
Drama-O-Rama øvre ramme.png

Retningslinjer ved Drama-O-Rama's Teaterskole

1. Plass på teaterskolen

Dersom du har sendt inn skjema og mottatt bekreftelsesmail, så er du tildelt plass ved Drama-O-Rama’s teaterskole.

Merk at alle våre grupper har bindende påmelding i et år etter første prøvetime med mindre noe annet er avtalt i forkant.
500 kr betales ved innmelding, og resterende kursavgift faktureres i uke 37.

Har du IKKE gått på kurs hos oss tidligere, har du mulighet til å melde deg av etter første undervisningstime. Dette må skje, via mail, senest innen 24 timer før andre undervisningstime. 

Har du deltatt på kurs tidligere, anses du ikke som en ny elev, da gjelder regelen at du må melde deg av, via mail, senest 1 uke før første undervisningstime.

I administrasjonsgebyr kreves 500 kr. Denne summen tilbakebetales ikke ved avmelding.  

 

2. Undervisningsåret

Undervisningsåret på teaterskolen er på inntil 30 uker og følger grunnskolens ferie -og fridager. Helgøvelser kan erstatte ordinære undervisningsuker. 

 

3. Forventninger

Teaterskolen forventer at eleven kommer forberedt og møter presis til undervisningen, og deltar på teaterskolens forestillinger. Utvikling av gruppedynamikk og stabilitet er en viktig faktor ved teaterskolen. Hvis eleven ikke kan komme til undervisningen, må læreren få beskjed i god tid, slik at opplegget for undervisningstimen kan justeres. Hvis eleven ikke møter, eller møter gjentagende for sent til undervisning, må læreren vurdere om eleven kan komme inn i undervisning som pågår og om eleven kan delta på kommende forestilling.

4. Faglig innhold, lengde og organisering

Teaterskolen forholder seg til den nasjonale rammeplanen for landets kulturskoler og egne utarbeidede fagplaner. Pedagogene har metodefrihet i undervisningen. Teaterskolen setter sammen grupper basert på faglig grunnlag med hensyn til elevenes alder, modenhet og nivå, men har som fellesnevner at vi jobber på en måte hvor eleven får lov til å være med på å skape selv.

 

5. Undervisningsmateriell

Eleven skal ha sorte eller mørke klær hver øvelse

 

6. Fornyelse av elevplass

Elever som går på teaterskolen blir bedt om å fornye elevplassen hvert skoleår. Informasjon om hvordan dette gjøres, sendes alle aktuelle elever per e-post i slutten av semesteret.

7. Lengre opphold fra undervisning

Dersom eleven har behov for et lengre opphold fra undervisningen, kan dette gis beskjed om til leder av teaterskolen på e-post: Caroline@dramaorama.no.
Eleven beholder da ikke elevplassen, men vil, etter skriftlig ønske om gjenopptak, bli prioritert ved ledig plass.

 

8. Betaling for elevplass / kursavgift

Eleven betaler en semesteravgift / kursavgift hvert semester. Dersom teaterskolen må avlyse undervisningen mer enn tre ganger i løpet av et semester, kan deler av semesteravgiften refunderes. Dersom semesteravgift / kursavgift ikke blir betalt, vil eleven miste plassen sin.

9. Moderasjonsordninger

Teaterskolen har ingen søsken - eller inntektsmoderasjon, men vi har samarbeid med de ulike bydelene, så dersom man vil starte og ikke har økonomisk mulighet, kan teaterskolen være behjelpelige med kontakt.

10. Utmelding

Opptak til Drama-O-Rama’s teaterskole er bindende et år. Får du elevplass på høsten og plutselig ikke har mulighet til å fortsette til våren, så er utmeldingsfristen for vårsemesteret 15. november. Dette må foresatte sende inn mail til teaterskolen om. Elever som melder seg ut etter fristen 15.11 for vårsemesteret må betale semesteravgift. Det er ikke tilstrekkelig kun å si ifra til elevens lærer, og utmelding må sendes til caroline@dramaorama.no. For kurs av kortere varighet, f. eks sommerkurs tilbys ikke prøvetime og hele kursavgiften må betales selv om eleven velger å slutte. 

11. Tap av elevplass

Teaterskolen kan si opp elevplassen og gi den videre til noen andre dersom:

  • Eleven gjentatte ganger ikke møter til undervisning

  • Eleven viser atferd som er til hinder for undervisningen

  • Semesteravgiften/kursavgiften ikke betales

  • Dersom mange elever i en gruppe slutter i løpet av semesteret, forbeholder teaterskolen seg retten til å avslutte gruppen. Dette kan utløse en refusjon i elevbetalingen på grunn av bortfall av undervisning.

 

12. Uforutsette hendelser

Ved uforutsette hendelser (force majeur) har vi rett til å avlyse undervisningen uten kompensasjon. Eksempler på slike hendelser er naturkatastrofer eller større sykdomsutbrudd i befolkningen (pandemi).

teaterforestilling
teaterkurs for barn
bottom of page